Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky prodeje prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Cellofoam CZ s.r.o., se sídlem Vožická 622, 390 02 Tábor, IČO: 28103521 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na adrese www.soniflex.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky vylučují použití kterýchkoliv jiných obchodních podmínek pro smluvní vztah založený Kupní smlouvou.


2. Uživatelský účet
Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. Kupní smlouva

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

■ objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku v rámci Webového rozhraní obchodu),
■ způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
■ informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

Odeslání Objednávky se považuje za jednání Kupujícího, kterým Kupující jednoznačně specifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je tak považováno za návrh uzavření Kupní smlouvy ve smyslu §1731 Občanského zákoníku. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami na Webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.

Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
Návrh Kupní smlouvy ve formě Objednávky má platnost patnáct dnů.
Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle kupujícímu na Elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. Kupní cena a Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

■ v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Vožická 622, 390 02 Tábor;
■ v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
■ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zálohu při Objednávce znějící na částku přesahující 10.000,- Kč, nebo u atypických rozměrů zboží. O tomto bude Kupující následně informován.

V případě bezhotovostní platby Kupující uvede variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající je povinen vystavit Kupujícímu daňový doklad se všemi náležitostmi vyžadovanými obecně závaznými právními předpisy. Daňový doklad doručí Prodávající Kupujícímu elektronicky nebo spolu s objednaným zbožím.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


5. Odstoupení od Kupní smlouvy spotřebitelem

Kupující naplňující definici spotřebitele dle §419 Občanského zákoníku (dále jen “Spotřebitel”) má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření Kupní smlouvy.

Prodávající umožňuje Spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění vzorového formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží Spotřebitel vrátí úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky přijaté na základě Kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu či o dodávce zboží,které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

6. Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.


7. Práva z Vadného plnění

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

● má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
● se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
● zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
● je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
● zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Shora uvedená ustanovení Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro jeho vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese sídla Prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.


8. Ochrana osobních údajů
Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím představuje právní důvod pro shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Osobní údaje o Kupujícím jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro účel plnění ze smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím. Informace o ochraně osobních údajů lze nalézt na Webových stránkách Prodávajícího: www.cellofoam.cz .

9. Doručování
Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Kupujícího, zejména týkající odstoupení od Kupní smlouvy, musí být doručena písemně, formou doporučeného dopisu, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání, s výjimkou oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení Kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na Webové stránce Prodávajícího.


10. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah založený Kupní smlouvou se řídí výlučně českým právním řádem s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).
Všechny spory, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou, budou řešeny věcně příslušným českým soudem. Místně příslušným bude soud určený dle sídla prodávajícího ke dni podání žaloby

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek, bez předchozího upozornění.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2019